Harmonogram działań profilaktycznych 2018/2019

HARMONOGRAM  DZIAŁAŃ  PROFILAKTYCZNYCH

W  ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

ZADANIA

SPOSÓB  REALIZACJI

WSPÓŁUDZIAŁ

W  REALIZACJI

DOWODY  NA

REALIZACJĘ

TERMIN

1.

Dostarczenie wiedzy na temat źródeł i motywów budzenia się agresji

1. Rozmowy wychowawcze

i  terapeutyczne (w ramach godzin

wychowawczych, zajęć świetlicowych, zajęć z pedagogiem, zajęć zintegrowanych).

 

 

2. Ćwiczenia warsztatowe na zajęciach

zintegrowanych,  godzinach do

dyspozycji  wychowawcy i zajęciach z pedagogiem

 

 

3. Przygotowanie inscenizacji i dram

klasowych na temat agresji.

 

 

4. Wprowadzenie mediacji rówieśniczych w szkole

 

5. Zorganizowanie Dnia Szkoły Bez Przemocy.

 

wychowawcy klas,

nauczyciel świetlicy,

pedagog

 

 

 

wychowawcy klas I-III

i IV-VI

pedagog

 

 

 

wychowawcy klas

 

 

 

Pedagog

Wychowawcy klas

 

pedagog

wychowawcy klas

 

wg planów pracy wychowawczej poszczególnych klas

 

 

 

scenariusze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

scenariusz

zdjęcia

 

na bieżąco

 

 

 

 

 

na bieżąco

 

 

 

 

 

na bieżąco

 

 

 

 

Cały rok

 

 

VI

 

2. Kształtowanie

wśród uczniów

postawy skutecznej komunikacji, umiejętności słuchania innych osób,

podejmowanie dialogu w miejsce przemocy, indywidualnych porachunków.

 

1. Zajęcia w ramach godzin

wychowawczych, nauczania zintegrowanego i zajęć świetlicowych

 

2. Rozmowy indywidualne z uczniami,

z całymi zespołami klasowymi,

docieranie do źródeł rodzących się

konfliktów, przyczyn bójek.

 

3. Przeprowadzenie na zajęciach

zintegrowanych tematów o źródłach

złości; agresywnych zachowaniach

w stosunku do kolegów.

 

4. Przeprowadzenie na godzinach do

dyspozycji wychowawcy w klasach

IV – VI tematów dotyczących

kształtowania postaw wobec innych.

 

5. Przygotowanie plakatów dotyczących

pozytywnych zachowań.

 

6. Apele szkolne

(poruszanie tematu zachowań

agresywnych i negowanie ich).

 

7. Każdorazowa, natychmiastowa  reakcja dorosłych na zaistniałe konflikty, bójki, groźby

a. większa kontrola podczas przerw,

b. rozstrzyganie sporów w obecności nauczyciela

c. wezwania rodziców do szkoły –

wspólne ustalenie dalszego postępowania; kontakt telefoniczny.

 

 

wychowawcy klas

nauczyciel świetlicy

 

 

wychowawcy klas,

nauczyciele dyżurujący,

pedagog

 

 

wychowawcy klas

 

 

 

 

wychowawcy klas IV – VI

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor szkoły

 

 

 

wychowawcy klas,

nauczyciele dyżurujący,

personel  obsługi, dyrekcja,

pedagog, rodzice

 

 

pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

scenariusz lekcji

 

 

 

 

scenariusz lekcji

 

 

 

 

 

 

 

wpis w dzienniku

 

 

 

wpis w zeszytach uwag

i dziennikach lekcyjnych

 

 

 

 

harmonogram dyżurów

 

cały rok

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na bieżąco

 

 

 

na bieżąco

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

8.Realizacja programu policyjnego

„Żyj  normalnie”.

 

9.Odpowiednie zabezpieczenie miejsc na terenie szkoły, w których najczęściej wybuchają niekontrolowane bójki i spory poprzez dodatkowe dyżury uczniów najstarszych klas

a. szatnia szkolna,

b. stołówka,

c. korytarze szkolne.

10. Realizacja programu „Szkoła bez

Przemocy”- V edycja

 

pedagog , wychowawca klasy VI

 

 

wychowawca kl.VI

nauczyciele dyżurujący

 

 

 

 

 

 

pedagog

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

harmonogram dyżurów

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

3.

Wdrażanie poczucia odpowiedzialnoś-

ci za swoje postępowanie, samodzielne decyzje, dostrzeganie związku między

określonymi zachowaniami, a konsekwencjami tych zachowań.

 

1.Wykorzystanie przykładów z literatury, filmu, prasy  codziennej.

 

2.Przedstawienia teatralne dotyczące

wyboru odpowiedniego zachowania.

 

3.Realizacja programu „Zdrowie dla Pomorzan”

 

4.Realizacja programu „Klub bezpiecznego Puchatka”

 

5.Program „Ratujmy i uczymy ratować”

 

6.Akcje antynikotynowe:

- współpraca z Sanepidem

-zaproszenie policjanta na

spotkanie z rodzicami

 

nauczyciele przedmiotów

 

 

 

 

 

 

nauczyciele nauczania

zintegrowanego

 

nauczyciel klasy I

 

 

 

 

 

pedagog

 

 

 

 

scenariusz przedstawienia

 

 

w ciągu całego roku

 

 

 

 

 

 

cały rok

4.

Zapobieganie dewastacji

mienia szkolnego oraz

prywatnej własności innych osób

 

1.Wdrażanie zasad postępowania w

przypadku dewastacji mienia szkolnego

  • wezwania rodziców, oszacowanie szkód, ustalenie form naprawy  ewentualnego pokrycia kosztów zakupu nowego sprzętu, wyposażenia

 

personel obsługi,

nauczyciele,

wychowawcy, pedagog

 

 

na bieżąco

5. Wdrażanie zasad bezpieczeństwa fizycznego dzieci, poznanie zasad używania sprzętu pracującego z wykorzystaniem energii elektrycznej, poznanie bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem, poznanie ogólnych zasad bezpieczeństwa p/pożarowego szkoły, zdobycie umiejętności stosowania się do znaków i sygnałów stosowanych w wypadku zagrożeń, zapoznanie się z zasadami ruchu drogowego.

1.Ćwiczenia warsztatowe podczas zajęć z informatyki.

 

2.Zajęcia w ramach godzin wychowawczych.

 

3.Spotkanie z przedstawicielami OSP.

 

4. Bezpieczne poruszanie się po drodze w ramach apelu szkolnego cała szkoła.

Nauczyciel informatyki

 

 

wychowawcy klas

 

 

pedagog

 

dyrektor szkoły oraz wychowawcy klas

Wpisy w dzienniku

 

 

wpisy w dzienniku

 

 

 

Cały rok

 

 

cały rok

 

 

do uzgodnienia

 

w ciągu roku

6. Upowszechnianie i przestrzeganie praw dziecka i praw człowieka

1.Zapoznanie z Konwencją o Prawach Dziecka – prezentacja multimedialna

 

2.Prawa dziecka w szkole - happening

 

3.Rezolucje ONZ dotyczące praw człowieka

Pedagog

 

 

 

wychowawcy klas

 

 

 

 

W ciągu roku